Obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatel

1.1.1 Obchodní podmínky portálu https://cavallaropetra.cz (dále jen „Portál“) stanovuje Petra Cavallaro, IČ 02657678, Spojovací 131, 66461 Rajhradice, tel.: 734 450 998, e-mail: petra1.cavallaro@gmail.com (dále jen „Provozovatel“) jako Provozovatel Portálu, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem Uživateli za účelem poskytování služeb.

1.2 Výklad pojmů

1.2.1 „Lekcí“ se rozumí individuální či skupinové lekce nebo cvičení nabízené prostřednictvím Portálu. Lekcí se rozumí pravidelné týdenní lekce / cvičení či rovněž víkendové lekce / cvičení.

1.2.2 „Obchodními podmínkami“ nebo zkráceně „OP“ se rozumí tyto obchodní podmínky.

1.2.3 „Objednávkou“ se rozumí právní jednání Uživatele za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem. Objednávka je považována za návrh na uzavření smlouvy.

1.2.4 „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze Portálu při Registraci.

1.2.5 „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze Portálu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní Portálu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze Portálu.

1.2.6 „Registrační formulář“ – formulář zpřístupněný Uživateli v rámci Portálu, jehož vyplnění a odeslání je považováno za návrh na uzavření smlouvy.

1.2.7 „Smlouvou o poskytování služeb“ nebo též zkráceně „Smlouvou“ se rozumí smlouva, která upravuje práva a povinnosti stran při poskytování Lekcí či Videokurzů.

1.2.8 „Spotřebitelem“ se rozumí Uživatel, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

1.2.9 „Uživatelem“ se rozumí osoba, která vstupuje na Portál za účelem nákupu zboží a služeb.

1.2.10 „Uživatelský účet“ znamená část Portálu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů.

1.2.11 „Videokurzem“ se rozumí předtočený videoobsah, ebook a další související obsah kurzu, který lze zpřístupnit online, přičemž obsah Videokurzu se nemění.

2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1 Nabízení lekcí

2.1.1 Provozovatel nabízí Uživatelům Lekce (tedy individuální či skupinové lekce/cvičení). U každé Lekce je uveden podrobný popis formy, obsahu, pro koho je Lekce určena a jaký lze od Lekce očekávat přínos.

2.1.2 Místo poskytování služeb je uvedeno vždy u každé Lekce na Portálu, pravidelné týdenní kurzy probíhají v místě Studio Elestial, Tábor 2858/43b, 612 00 Brno-Královo Pole.

2.1.3 Provozovatel nabízí rovněž víkendové Lekce na různých místech v České republice.

2.1.4 Každá Lekce má omezenou kapacitu, u každé lekce je uvedena její celková kapacita.

2.2 Nabízení Videokurzů

2.2.1 Provozovatel nabízí Uživatelům Videokurzy. Jde o předem předtočený video záznam, případně spolu s dalším online obsahem, nejedná se tak o interaktivní online lekce cvičení (živý přenos lekcí / cvičení).

2.2.2 Provozovatel Videokurzy zpřístupní online prostřednictvím Uživatelského účtu po úplném uhrazení ceny Videokurzu.

2.2.3 K plné funkčnosti tohoto digitálního obsahu je nutné mít k dispozici odpovídající hardwarové a softwarové vybavení a funkční internetové připojení umožňující přehrát online streamované video. Provozovatel neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Uživatele.

2.3 Pro cenu Lekcí a Videokurzů a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

2.3.1 Cena za individuální Lekci, za skupinovou Lekci, za víkendovou Lekci či Videokurz je vždy pevně stanovena a hradí se předem, zpravidla bezhotovostním převodem.

2.3.2 Ceny za Lekce zahrnují náklady spojené s realizací Lekce, tedy i náklady na pronájem prostor, za případný pronájem technického vybavení, další organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu Lekce. S ohledem na charakter poskytovaných služeb nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním.

2.3.3 Cena za Lekce v případě déletrvajících Lekcí (například víkendový, týdenní apod.) nezahrnuje náklady spojené s dopravou, ubytováním, stravou apod., pokud není uvedeno jinak v popisu Lekce.

2.3.4 V případě licenčních smluv ohledně Videokurzů uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.

2.3.5 Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na Portálu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.

2.3.6 Cenu poskytovaných služeb je možné hradit bezhotovostně převodem na účet Provozovatele. Pokyny k platbě budou zaslány e-mailem v rámci potvrzení Objednávky. Cena musí být uhrazena nejpozději 3 pracovní dny před konáním Lekce. V případě bezhotovostní platby se úhradou rozumí okamžik připsání na bankovní účet Provozovatele.

2.4 V případě, že předmětem Smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči (Videokurzy), dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.5 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.5.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.5.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele v čl. 1 těchto OP.

2.5.3 Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

2.5.4 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

2.5.5 Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení ceny za služby, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

2.5.6 Formulář pro odstoupení od Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

2.6 Provozovatel nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. Se stížností se lze obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

3 Objednávka a uzavření Smlouvy

3.1 Provozovatel prostřednictvím Portálu nabízí Uživatelům zakoupení Lekcí či Videokurzů, a to uvedením jejich označení, podrobných informací o jejich vlastnostech, případně informace o termínu konání a o kapacitě, a v neposlední řadě o jejich ceně včetně případné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

3.2 Objednávka Lekce

3.2.1 Objednávku Lekcí je možné provést zpravidla prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu petra1.cavallaro@gmail.com s označením OBJEDNÁVKA a dále s uvedením názvu Lekce a termínem jeho konání a cenou, dále též osobní údaje – jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, případně údaje o firmě spolu s IČ a DIČ.

3.2.2 Objednávku je možné učinit rovněž telefonicky na telefonním čísle uvedeném u konkrétní Lekce.

3.2.3 Údaje uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.

3.2.4 Objednávka je považována za návrh na uzavření smlouvy.

3.2.5 Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky Uživateli potvrdí e-mailem její přijetí a zašle Uživateli e-mailem informaci o tom, zda je kapacita Lekce vyčerpána a Objednávku tedy nelze přijmout, v opačném případě Objednávku potvrdí a zašle Uživateli bezhotovostní platební údaje k zaplacení ceny Lekce. Potvrzení je považováno za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy.

3.2.6 V případě, že není uhrazena cena za Lekci do 10 dnů ode dne splatnosti ceny, má Provozovatel právo od Smlouvy odstoupit e-mailovým oznámením na e-mail Uživatele uvedený v Objednávce.

3.2.7 Po přijetí platby na účet Provozovatele Provozovatel potvrdí Uživateli přijetí platby a platnost Smlouvy.

3.3 Objednávka Videokurzu

3.3.1 Objednávku Videokurzu je možné provést vyplněním Registračního formuláře zveřejněného na Portálu, který obsahuje zejména informace:

a) o Uživateli;

b) o objednávaném Videokurzu;

c) o způsobu úhrady ceny;

dále též jen "Objednávka".

3.3.2 Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.

3.3.3 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.3.4 Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením „Registrovat" nebo „Odeslat objednávku" nebo na tlačítko s obdobným významem.

3.3.5 Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.

3.3.6 Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky Uživateli Objednávku potvrdí a zašle Uživateli bezhotovostní platební údaje k zaplacení ceny Videokurzu. Potvrzení je považováno za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy.

3.3.7 V případě, že není uhrazena cena za Videokurz do 10 dnů ode dne splatnosti ceny, má Provozovatel právo od Smlouvy odstoupit e-mailovým oznámením na e-mail Uživatele uvedený v Objednávce.

3.3.8 Po přijetí platby na účet Provozovatele Provozovatel potvrdí Uživateli přijetí platby a platnost Smlouvy a zašle uživateli Přístupové údaje, prostřednictvím kterých může Uživatel přistupovat ke svému Uživatelskému účtu a veškerému objednanému digitálnímu obsahu.

3.4 Jakékoli změny uzavřené Smlouvy včetně jejího ukončení jsou vedle důvodů uvedených v těchto OP a v zákoně možné jen na základě dvoustranné písemné dohody s Provozovatelem. Za písemnou formu se dá považovat výměna elektronických e-mailových zpráv.

4 Práva a povinnosti stran

4.1 Uživatel má právo absolvovat Lekci či Videokurz až po úplném uhrazení ceny, čemuž odpovídá povinnost Provozovatele tyto služby po úplném uhrazení ceny poskytnout. Provozovatel se zavazuje poskytovat Lekce daného typu ve sjednaný termín a ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv písemné podklady či podklady v elektronické formě předávané Provozovatelem Uživatelům pro účely Lekcí, dále veškeré návody a doporučení tvořící know-how či video nahrávky či audio nahrávky pořízené v průběhu Lekcí, a dále též Videokurzy (dále též vše souhrnně jako „materiály“) jsou předmětem autorskoprávní ochrany a jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Uživatelů. Provozovatel zakazuje rozmnožovat, upravovat, jinak měnit či zveřejňovat jakýmkoliv třetím osobám tyto materiály bez předchozího písemného výslovného souhlasu Provozovatele.

4.3 Uživatel po celou dobu trvání Lekce odpovídá sám za sebe, za svá rozhodnutí a jednání vůči sobě i ostatním zúčastněným na Lekci.

4.4 Uživatelé se zavazují nenarušovat průběh Lekcí, a to zejména nerespektováním pokynů Provozovatele, hlučnými / hlasitými projevy, poškozováním vybavení či jiným nevhodným chováním neslučitelným s pravidly slušného chování. Za narušení průběhu Lekce lze považovat i pozdní příchod. Provozovatel je oprávněn z tohoto důvodu vyloučit Uživatele z účasti na Lekci. V případě vyloučení Uživatele z Lekce nemá Uživatel nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

4.5 Lekce nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. Provozovatel neodpovídá za úspěch Uživatele při Lekcích a výslovně se vzdává odpovědnosti za případný neúspěch Uživatele v aplikaci postupů, rad a doporučení Provozovatele.

4.6 Uživatel se zavazuje před zahájením Lekce informovat Provozovatele o tom, zda podstupuje jakýkoliv druh léčby (např. psychiatrické, kardiovaskulární apod.) a o charakteru zdravotních potíží, pro které se léčí. Je-li Uživatelem žena, zavazuje se tato před zahájením Lekce informovat Provozovatele i tom, že je těhotná (těhotenství totiž může vylučovat vhodnost poskytnutí Lekcí). Provozovatel doporučuje Uživateli, aby o účasti na Lekci informoval svého ošetřujícího lékaře a řídil se jeho pokyny. Účastník se zavazuje oznámit Provozovateli i léčbu, která proběhla v posledních dvou letech, a to nejpozději před zahájením Lekce.

5 Storno podmínky

5.1 Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není možné zabezpečit objednanou Lekci. Za situaci, kdy nelze Lekci zabezpečit, se považuje zejména situace, kdy lektor není schopen Lekci osobně poskytnout (například z důvodu zdravotní indispozice), kdy se na Lekci přihlásí minimální počet účastníků, případně když dojde ke změně na straně dodavatele doplňkových služeb (pronajímatel prostor, ubytovatel, atp.), či zásahu vyšší moci. V takovémto případě se zavazuje Provozovatel bez zbytečného odkladu vrátit Uživateli uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídnout náhradní kurz, nebo jiné řešení, bude-li s tím Uživatel souhlasit.

5.2 Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy se Uživatel stane nekontaktním. V takovémto případě se zavazuje Provozovatel bez zbytečného odkladu vrátit uhrazenou částku v plné výši stejným způsobem, kterým částku přijal.

5.3 Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy se Uživatel nejpozději do 3 dnů před konáním Lekce neuhradí cenu Lekce.

5.4 Uživatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování služeb týkající se poskytování Lekcí odstoupit nejpozději 3 kalendářní dny před konáním Lekce. Uživatel se v případě odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit tyto storno poplatky:

5.4.1 odstoupí-li Uživatel od Smlouvy v době 3 až 6 kalendářních dní před konáním Lekce, zavazuje se zaplatit Provozovateli storno poplatek ve výši 70 % ceny Lekce.

5.4.2 odstoupí-li Uživatel od Smlouvy v době 13 až 7 kalendářních dní před konáním Lekce, zavazuje se zaplatit Provozovateli storno poplatek ve výši 50 % ceny Lekce.

5.4.3 odstoupí-li Uživatel od Smlouvy dříve než 14 kalendářních dní před konáním Lekce, storno poplatek se neplatí.

5.5 V případě, že se Uživatel nemůže zúčastnit Lekce, a je-li to vzhledem k obsahu Lekce přípustné a možné, může Uživatel postupovat ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku a Smlouvu postoupit na náhradníka, kterého si sám vyhledá. V takovém případě se Uživatel zavazuje kontaktovat Provozovatele za účelem získání souhlasu ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku.

6 Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je plnění při převzetí bez vad. Za zboží se pro účely těchto OP a tohoto článku považuje i poskytování služeb.

6.2 Obsahuje-li zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového plnění bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti plnění, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od smlouvy.

6.3 Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6 Je-li poskytována na zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

6.7 Reklamace zboží, včetně odstranění vad daného zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

6.8 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného zboží.

7 Ochrana osobních údajů

7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Vztahy, těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí Smlouvou o spolupráci a Zásadami zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém nejsou s těmito Obchodními podmínkami v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

8.2 Změna obchodních podmínek

8.2.1 Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu s účinky do budoucna jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem.

8.2.2 Změnu Obchodních podmínek je Provozovatel povinen oznámit Uživatelům alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Obchodních podmínek ve formě e-mailu zaslaného na jejich e-mailové adresy uvedené v Uživatelském účtu. Součástí oznámení bude rovněž znění Obchodních podmínek.

8.2.3 Uživatel je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout, a to ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel změny Obchodních podmínek, má se za to, že nové znění akceptoval prvním přihlášením do Uživatelského účtu po datu nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek.

8.2.4 Sdělí-li Uživatel Provozovateli způsobem dle čl. 8.2.2 Obchodních podmínek, že změny neakceptoval, nové znění Obchodních podmínek se neuplatní. Provozovatel je v takovém případě oprávněn zablokovat Uživateli možnost provádět Objednávky.

8.3 Účinnost

8.3.1 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21.5.2021.

- Bc. Petra Cavallaro -
+420 734 450 998

© Copyright 2024 | Petra Cavallaro KUNDALINÍ JÓGA | Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | Soubory cookies | Nastavení cookies
Webdesign by vaclavsvestka.cz