PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Kdo je správcem Vašich osobních údajů

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petra Cavallaro, IČ: 026 57 678, se sídlem Spojovací 131, 664 61 Rajhradice (dále jen: „správce“). Správce je podnikající fyzickou osobou poskytující lekce a videokurzy cvičení.

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Spojovací 131, 664 61 Rajhradice

e-mail:  petra1.cavallaro@gmail.com

telefon: +420 734 450 998

3. Správce dbá o ochranu Vašich osobních údajů, a to v souladu s legislativou platnou a účinnou na území České republiky, zejména pak se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v aktuálním znění (dále také jako „nařízení GDPR“).

4. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů představuje zejména informace o tom, jak správce zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním videokurzů, tj. předtočeného videoobsahu, ebooku a dalšího souvisejícího obsahu, který lze zpřístupnit online, a s poskytováním individuálních či skupinových pravidelných týdenních či rovněž víkendových lekcí nebo cvičení, a provozem internetových stránek https://cavallaropetra.cz/ a zejména informace o Vašich právech v souladu s legislativou platnou a účinnou na území České republiky.

5. Pro účely upřesnění některých z uvedených informací se můžete obrátit na správce písemně prostřednictvím e-mailové schránky  petra1.cavallaro@gmail.com.

 

II. Jaké osobní údaje správce zpracovává?

 

1. Správce v rámci poskytování služeb zpracovává různé kategorie informací, na jejímž základě Vás může přímo či nepřímo identifikovat. Těmito kategoriemi jsou:

a) identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (např. jméno, příjmení, datum narození , adresa bydliště);

b) údaje související s uživatelským účtem – osobní údaje sloužící k vedení Vašeho uživatelského účtu na www.cavallaropetra.cz (např. identifikační údaje, kontaktní údaje, přihlašovací jméno, heslo );

c) kontaktní údaje – osobní údaje umožňující správci Vás kontaktovat (např. identifikační údaje, telefonní číslo, adresa e-mailové schránky);

d) platební údaje – osobní údaje nezbytné ke zpracování případných plateb (např. číslo bankovního účtu);

e) údaje z komunikace mezi Vámi a správcem – (např. kontaktní údaje, záznamy e-mailů);

f) záznamy o chování na internetových stránkách správce – (např. odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po internetových stránkách správce a také údaje o zařízení, ze kterého si internetové stránky prohlížíte, jako je např. IP adresa, a také údaje získané ze souborů cookie);

2. Uvedené osobní údaje nemáte povinnost poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je tak zcela dobrovolné, nicméně je současně nutným požadavkem zejména pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.  Pokud své osobní údaje v ostatních případech, např. při návštěvě internetových stránek  https://cavallaropetra.cz/ nechcete poskytnout, správce Vám doporučuje, abyste se této činnosti vyhnuli. 

III. Proč správce zpracovává osobní údaje?

 

1. V souladu se zásadou zákonnosti zpracovává správce požadované a získané osobní údaje vždy pouze k níže vymezeným účelům zpracování, na základě tzv. právních základů zpracování podle čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR a v odpovídajícím rozsahu pro stanovený účel zpracování.

2. Pro služby, které správce poskytuje, jsou relevantní zejména následující právní základy:

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a správce, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost;

b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je prováděno na základě Vašeho souhlasu.

3. Jak je uvedeno výše, ke zpracování některých osobních údajů k vymezeným účelům můžete udělit správci svůj souhlas. Osobní údaje, které správce zpracovává s Vaším souhlasem, musí být uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který udělíte správci, můžete kdykoli odvolat (podrobnosti o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů naleznete zde)

4. Pokud uzavřete smlouvu se správcem, zpracovává správce Vaše osobní údaje z důvodu splnění smlouvy, zejména pak identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje z komunikace mezi Vámi a správcem. Pro toto zpracování není potřeba Váš souhlas. Zpracování Vašich osobních údajů z důvodu splnění smlouvy se provádí zejména pro tyto účely:

a) jednání o smlouvě;

b) komunikace ohledně smlouvy,

c) provedení platby;

d) uplatnění práva z vadného plnění;

e) ostatní činnosti v souvislosti s dalšími Vašimi požadavky, se kterými se na správce obrátíte.

5. Pokud uzavřete smlouvu se správcem, zpracovává správce Vaše osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů správce, zejména pak identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje z komunikace mezi Vámi a správcem. Pro toto zpracování není potřeba Váš souhlas. Zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů správce se provádí zejména pro tyto účely:

a) získání informací, na základě kterých bude správce pro Vás schopen nabízené služby v budoucnu vylepšit (sledovaným oprávněným zájmem je svoboda podnikání a zlepšování služeb nebo zboží pro klienty);

b) ochrana a uplatňování právních nároků správce, vnitřní evidence správce a kontrola (sledovaným oprávněným zájmem je právo na soudní a jinou ochranu);

6. Pokud navštívíte internetové stránky správce na https://cavallaropetra.cz, zpracovává správce z důvodu oprávněných zájmů záznamy o Vašem chování na internetových stránkách spočívajících v zajištění ochrany internetových stránek a zlepšení jejich fungování. Pro toto zpracování se nevyžaduje Váš souhlas.

7. Pokud navštívíte internetové stránky správce na https://cavallaropetra.cz, zpracovává správce tzv. soubory cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou poslány ze strany serveru, na němž jsou provozovány internetové stránky, a to prohlížeči internetových stránek, v němž jsou internetové stránky zobrazovány a používány. Při návštěvě internetových stránek přitom prohlížeč tyto textové soubory stahuje a ukládá do Vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení, které pro zobrazení internetových stránek používáte. Následně, při každé další návštěvě těchto internetových stránek se soubory cookies zasílají zpět serveru. Pro zpracování cookies, které jsou nezbytně nutné, aby mohly fungovat internetové stránky a určité funkce (technicky) na Vašem prohlížeči, není potřeba Váš souhlas. Pro ostatní kategorie souborů cookies se vyžaduje Váš souhlas. Bližší informace o jednotlivých kategoriích souborů cookies a o udělení souhlasu se zpracováním souborů cookies nalezte zde.

8. Pokud si založíte uživatelský účet na internetových stránkách https://cavallaropetra.cz/ a udělíte správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského účtu, správce zpracovává údaje související s uživatelským účtem, a to pro účely vytvoření a vedení uživatelského účtu, díky kterému získáte přístup k videokurzům, tj. k předtočenému videoobsahu, ebooku a dalšímu souvisejícímu obsahu, který lze zpřístupnit online. Váš souhlas udělíte prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách https://cavallaropetra.cz/ zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského účtu.“  a potvrzením založení uživatelského účtu prostřednictvím kliknutí na položku „Registrovat“, přičemž Váš souhlas musíte následně potvrdit kliknutím na položku „Ano, skutečně souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského účtu.“ obsaženou v e-mailové zprávě, kterou Vám správce zašle na Vámi uvedenou adresu e-mailové schránky. Váš souhlas je nutným předpokladem pro vytvoření a vedení Vašeho uživatelského účtu správcem, proto v případě, že jej správci neudělíte, nebo jej odvoláte, správce Váš uživatelský účet zruší a Vaše osobní údaje bude zpracovávat, jen pokud k tomu bude dán jiný právní základ. 

9. Pokud uzavřete smlouvu se správcem, zpracovává správce Vaše osobní údaje z důvodu plnění právních povinností, zejména pak identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje a údaje z komunikace mezi Vámi a správcem. Správce v tomto směru dodržuje zejména právní předpisy související s plněním z smlouvy, a to:

a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění;

b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění;

c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění;

d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, a další.

IV. Aktualizace Vašich údajů

 

1. Správce vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistil přesnost Vašich osobních údajů. Za tímto účelem poskytněte správci součinnost a sdělujte pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. 

2. Pokud zjistíte, že informace, které správce zpracovává, jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte o této skutečnosti správce písemně prostřednictvím e-mailové schránky na petra1.cavallaro@gmail.com tak, aby mohl správce zjednat nápravu, a to s výjimkou případů podle čl. IV. odst. 3. a 4. tohoto Prohlášení. 

3. Pokud si založíte uživatelský účet na internetových stránkách  https://cavallaropetra.cz/ je nutné, abyste při jakékoliv změně osobních údajů tyto aktualizovali přihlášením do Vašeho uživatelského účtu, provedením příslušných kroků v části uživatelského účtu „Změna údajů“ a kliknutím na položku „Uložit změny“.  

4. Pokud si založíte uživatelský účet na internetových stránkách  https://cavallaropetra.cz/, je přístup k uživatelskému účtu zabezpečen jedinečným přihlašovacím jménem a přístupovým heslem, které si zvolíte při registraci uživatelského účtu. Máte právo kdykoli změnit přístupové heslo provedením příslušných kroků v části uživatelského účtu „Změna hesla“ a kliknutím na položku „Změnit heslo“.  V případě, že ztratíte, zapomenete, či jinak pozbudete ze své dispozice přihlašovací jméno nebo přístupové heslo, máte právo obnovit přihlašovací údaje nezbytné k přístupu do Vašeho uživatelského účtu provedením příslušných kroků v části webových stránek „Zapomněl jsem přihlašovací údaje“,  dále provedením příslušných kroků, které Vám správce následně zašle na adresu Vaší e-mailové schránky uvedenou v uživatelském účtu, a kliknutím na položku „Změnit“. 

 

V. Odkud správce získává osobní údaje?

 

1. Správce získává osobní údaje zejména:

a) přímo od Vás - zejména při jednání se správcem o uzavření smlouvy, při uzavírání smlouvy a v uživatelském účtu na  https://cavallaropetra.cz/, při následném poskytnutí služeb nebo zboží, při komunikaci mezi Vámi a správcem nebo při sledování Vašeho chování na internetových stránkách  https://cavallaropetra.cz/ (soukromě držený zdroj);

b) od bank a spořitelen získává správce Vaše osobní údaje týkající se provedených plateb (soukromě držený zdroj);

2. V obecné rovině jsou tyto informace drženy ve zdrojích umístěných na území členských států Evropské unie, Islandu, Norska a Lichtenštejnska, nelze však vyloučit, že správce o Vás získá informace ze zdrojů, které jsou drženy v tzv. třetích zemích, tj. na území státu mimo výše uvedených.

 

VI. Kdo jsou příjemci osobních údajů?

 

1. Všechny osobní údaje zpracovává správce tzn. že správce stanovuje shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. 

2. Správce předává či jinak zprostředkovává Vaše osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění z uzavřené smlouvy, na základě oprávněného zájmu, při plnění zákonných povinností, nebo pokud s tím předem vyslovíte souhlas.

3. Správce předává osobní údaje pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nečiní přímo správce, dalším zpracovatelům:

a) společnosti Microsoft Corporation se sídlem Redmond, Washington, Spojené státy americké, provozující službu OneDrive pro účely vnitřní evidence a kontroly;

b) společnosti Google, Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, Spojené státy americké, provozující službu Google Analytics, využívající soubory cookies pro účely vyhodnocování užívání internetových stránek správce  https://cavallaropetra.cz/ (bližší informace o jednotlivých kategoriích souborů cookies a využívání služby Google Analytics naleznete zde);

c) Václav Švestka, IČ: 035 23 187 se sídlem Podlázky 134, 293 01 Mladá Boleslav, pro účely provozování internetových stránek https://cavallaropetra.cz/;  

4. Správce dále předává osobní údaje dalším správcům:

a) advokátovi, notáři či jiným právním nebo finančním zástupcům, dále soudům, finančním úřadům, Policii České republiky a dalším státním orgánům s pravomocí kontroly za účelem zajištění ochrany nároků správce a z důvodu plnění právních povinností;

b) bankovní instituci zajišťující provedení úhrady sjednané ceny a další bezhotovostní operace podle smlouvy.

 

VII. Předává správce osobní údaje do třetích zemí?

 

1. V obecné rovině správce nepředává Vaše osobní údaje do tzv. třetích zemí, tj. mimo území členských států Evropské unie, Islandu, Norska a Lichtenštejnska.

2. Pokud však některý z příjemců osobních údajů zpracovává osobní údaje ve třetích zemích, je správce oprávněn Vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země, a to v mezích ust. článku 44 až 50 nařízení GDPR. V takovém případě správce zajistí, aby Vaše osobní údaje byly předávány do zemí s odpovídající ochranou, jejichž seznam naleznete zde. Pakliže daná země nespadá do kategorie zemí s odpovídající ochranou, může správce Vaše osobní údaje do této země předat, pokud je předání založeno na vhodných zárukách (např. standardní doložky o ochraně osobních údajů).

3. Správce využívá služeb společnosti Google, Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, Spojené státy americké (bližší informace naleznete zde), a společnosti Microsoft Corporation se sídlem Redmond, Washington, Spojené státy americké (bližší informace naleznete zde), u kterých může dojít k předání a zpracování osobních údajů na území třetích zemí. Obě uvedené společnosti dodržují rámcové dohody PrivacyShield o ochraně soukromí mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a mezi Švýcarskem a Spojenými státy americkými a zajišťují tak úroveň ochrany osobních údajů ekvivalentní s právními předpisy Evropské unie (příslušné prováděcí rozhodnutí Evropské komise naleznete zde).

 

VIII. Po jakou dobu správce osobní údaje ukládá?

 

1. Správce Vaše osobní údaje zpracovává pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, správce je zpracovává, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. Jakmile odpadne účel s kratší dobou zpracování, přestane správce osobní údaje zpracovávat k účelu který odpadl.

2. Z důvodu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány až do splnění všech závazků ze smlouvy uzavřené mezi správcem a Vámi, obecně do uplynutí doby pro uplatnění práv z vadného plnění.

3. Pokud uzavřete smlouvu se správcem, zpracovává správce z důvodu oprávněného zájmu Vaše osobní údaje pro účely ochrany a uplatňování právních nároků správce, vnitřní evidence správce a kontrola do doby, než uplynou zákonné promlčecí lhůty (obecně je délka promlčecí lhůty 3 roky od vzniku příslušného nároku – např. splatnost faktury), resp. do konce soudního, exekučního, správního, rozhodčího či jiného řízení, jehož účastníkem nebo obdobně procesně postaveným subjektem je správce;

4. Pokud navštívíte internetové stránky správce na https://cavallaropetra.cz/ zpracovává správce z důvodu oprávněných zájmů Vaše osobní údaje nejdéle po dobu 7 dnů.

5. Pokud navštívíte internetové stránky správce na https://cavallaropetra.cz/ zpracovává správce tzv. soubory cookies. Bližší informace o jednotlivých kategoriích souborů cookies a době uložení těchto souborů naleznete zde.

6. Pokud si založíte uživatelský účet na internetových stránkách https://cavallaropetra.cz/ a udělíte správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského účtu, správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely vytvoření a vedení uživatelského účtu do okamžiku, než udělený souhlas odvoláte, nejdéle však po dobu 10 let. Svůj souhlas můžete odvolat způsobem popsaným zde.

7. Pokud uzavřete smlouvu se správcem, zpracovává správce Vaše osobní údaje z důvodu plnění právních povinností, a to po dobu stanovenou příslušným právním předpisem, zejména účetní údaje po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

8. Správce obecně při posuzování nutné délky doby zpracování Vašich osobních údajů přihlíží k těmto hlediskům:

a) délka promlčecí lhůty;

b) pravděpodobnost vznesení právních nároků z Vaší strany či třetích osob;

d) pravděpodobnost a význam hrozících rizik;

e) případné doporučení či pokyn Úřadu pro ochranu osobních údajů a dalších státních orgánů.

 

IX. Vaše práva související s ochranou osobních údajů

 

1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany správce máte podle článku 15 až 21 a článku 7 odst. 3 nařízení GDPR níže uvedená práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (podrobnosti naleznete zde);

b) právo na opravu, resp. doplnění (podrobnosti naleznete zde);

c) právo na výmaz (podrobnosti naleznete zde);

d) právo na omezení zpracování (podrobnosti naleznete zde);

e) právo na přenositelnost údajů (podrobnosti naleznete zde);

f) právo vznést námitku (podrobnosti naleznete zde);

g) právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (podrobnosti naleznete zde).

2. Právo na přístup k osobním údajům – máte právo na základě Vaší žádosti při splnění zákonných podmínek obdržet od správce bezplatně informace (potvrzení), zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku;

f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od Vás;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování (podrobnosti o tom, co je „automatizované rozhodování“ a „profilování“ naleznete zde).

3. Právo na opravu, resp. doplnění – máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, resp. na doplnění neúplných osobních údajů. Pokud se domníváte, že správce zpracovává Vaše nepřesné údaje, upozorněte na to správce. Je poté povinností správce zabývat se Vaší žádostí a bez zbytečného odkladu provést opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů.

4. Právo na výmaz – máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

f) správce nenabízí služby informační společnost,  

 

5. Právo na omezení zpracování – máte právo v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů je správce povinen omezit, pokud:

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a přitom odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití (např. pokud očekáváte, že osobní údaje správci v blízké době poskytnete);

c) Vaše osobní údaje již správce nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, nicméně Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;

d) vznesete námitku proti zpracování tak, jak je popsáno níže, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

6. Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě a současně máte právo požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Toto právo můžete využít za splnění všech tří podmínek uvedených níže:

a) požadované osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně, tj. za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu, a to na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění ze smlouvy;

b) požadované osobní údaje se Vás týkají a tyto údaje byly poskytnuty správci přímo Vámi;

c) výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody třetích stran, např. obsahuje-li soubor údajů předaný na Vaši žádost osobní údaje související s jinými osobami, měl by nový správce údajů tyto údaje zpracovat, pouze pokud pro to existuje odpovídající právní základ.

 

7. Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. V případě, že vznesete proti správci námitku, přestane správce osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce. Jde-li o marketingové aktivity, přestane správce Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.

 

8. Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li takové zpracování na Vámi uděleném souhlasu založeno. Pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před tím, než jste souhlas odvolali (nemá zpětnou účinnost).

 

X. Jak uplatnit Vaše práva související s ochranou osobních údajů?

 

1. Uvedená práva můžete uplatnit u správce zasláním písemné žádosti prostřednictvím e-mailové schránky na petra1.cavallaro@gmail.com. Pokud by měl správce důvodné pochybnosti o tom, že jste to skutečně Vy, kdo uplatňuje uvedená práva, může si vyžádat poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti. Žádost správce vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti uplatněného požadavku, je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce - o takovém prodloužení a jeho zdůvodnění Vás správce bezodkladně informuje.

2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů souvisejících s Vaším uživatelským účtem na  https://cavallaropetra.cz/ můžete kromě výše uvedeného způsobu provést přihlášením do Vašeho uživatelského účtu, dále kliknutím na položku „Zrušit účet“,  zadáním Vašeho hesla k uživatelskému účtu a kliknutím na položku „Potvrzuji.“

3. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu proti zpracování osobních údajů správcem. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje správce zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Dozorovým orgánem, u kterého můžete stížnost podat, je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

XI. Automatizované rozhodování a profilování

 

1. Automatizovaným rozhodováním je situace, kdy jsou určitá rozhodnutí správce založena výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů. Automatizovaným zpracováním se rozumí rozšířená forma zpracování osobních údajů za použití výpočetní techniky bez lidského zásahu. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob.

2. V souladu s čl. 22 nařízení GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotklo.

3. Správce neprovádí výhradně automatizované rozhodování, včetně profilování, bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro Vás.

 

XII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

1. Správce nemá povinnost jmenovat a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

XIII. Prohlášení o účinnosti

 

1. Toto prohlášení je účinné od 10. 5. 2021 a je k dispozici na internetových stránkách https://cavallaropetra.cz/ nebo na vyžádání prostřednictvím emailové schránky  petra1.cavallaro@gmail.com.

2. Pokud vyvstane potřeba aktualizovat toto prohlášení, bude správce informovat o všech podstatných změnách všechny subjekty údajů, včetně Vás.

 

Petra Cavallaro

- Bc. Petra Cavallaro -
+420 734 450 998

© Copyright 2024 | Petra Cavallaro KUNDALINÍ JÓGA | Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | Soubory cookies | Nastavení cookies
Webdesign by vaclavsvestka.cz